Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
1.3 Quản lý nguyên phụ liệu
Chức năng cho phép bạn nhập thông tin nguyên phụ liệu theo đơn vị tính bạn lựa chọn, in danh sách nguyên phụ liệu, tải xuống danh sách nguyên phụ liệu Để tạo Nguyên phụ liệu bạn bấm Tạo nguyên phụ liệu sau đó nhập thông tin tên, Giới hạn số lượng để cảnh báo sắp hết hàn, Đơn vị tính, Danh Mục, Thuộc tính nếu có
Tiếp theo bạn nhận chi tiết mẫ mã NPL, Giá nhập, Giá bán, Thuộc tính mẫu mã. Sau đó bấm tạo để tạo
Mục Số lượng bạn vui lòng qua phần Nhập hàng để tạo phiếu nhập cho NPL
Copy link