Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
1.SẢN PHẨM
Mục sản phẩm cho phép bạn Quản lý sản phẩm: nhập thông tin sản phẩm tạo một sản phẩm trong cửa hàng Nhập hàng: nhập số lượng hàng vào kho Kiểm hàng: tạo các phiếu đều chỉnh tồn kho Quản lý nhà cung cấp Quản lý nguyên phụ liệu Quản lý thương huyện Xuất - Nhập hàng Xuất - Nhập kho Khuyến maị Combo sản phẩm Bảo hành
Copy link