Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

1.2 Kiểm hàng

Chức năng kiểm hàng sẽ cho phép bạn tạo phiếu kiểm hàng điều chỉnh số lượng tồn kho hoặc có thể nhập phiếu kiểm hàng từ file excel Để tạo phiếu kiểm hàng bạn chọn vào nút Tạo phiếu kiểm hàng
Sau đó chọn kho, nhập tên hoặc mã mã sản phẩm, hoặc có thể quét mã vạch của sản phẩm Phiếu nhập ở trạng thái Đang kiểm hàng sẽ chưa thay đổi tồn kho Phiếu nhập ở trạng thái Đã kiểm hàng mới thay đổi số lượng tồn kho
Hoặc nhập phiếu kiểm hàng từ file excel