Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

1.9 Khuyến mại

Cho phép bạn tạo các khuyến mại cho sản phẩm theo cấu hình của bạn: Số tiền giảm giá Khuyến mại theo phần trăm Khuyến mại theo giá trị đơn hàng Khuyến mại theo số lượng sản phẩm Giá sản phẩm áo dụng trong KM Tên sản phẩm không chứa kí tự nào sẽ được khuyến maị Danh mục sản phẩm không được khuyến mại Miễn phí vận chuyển
Cấu hình các mức khuyến mại