Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

1.7 Chuyển kho

Ở đây sẽ cho phép bạn tạo các phiêu chuyển kho sản phẩm từ kho này qua kho khác trong cùng 1 cửa hàng. Ở đây bạn cũng có thể tải phiếu kiểm từ file excel hoặc in phiếu chuyển kho
Lưu ý ở trạng thái Chờ chuyển hàng, Đang chuyển hàng sẽ chưa chuyển số lượng kho, khi nào phiếu chuyển kho ở trạng thái Hoàn tất mới chuyển
Nhập phiếu chuyển từ file excel
Bạn tải về file mẫu làm theo form mẫu rồi tải lên hệ thống