Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
5.6. Chữ ký
Chức năng cho phép tài khoản thêm chữ ký riêng sau tin nhắn ... Lưu ý : tài khoản nào tạo chữ kí riêng sẽ có theo tài khoản không phải là chữ kí cho cả trang
Copy link