Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
5.4.Giao diện
Cho phép bạn cấu hình giao diện hiển thị ngoài hội thoại
Copy link