Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
1.11 Bảo hành
Cho phép bạn kiểm tra bảo hành của 1 đơn hàng với điều kiện đơn hàng ở trạng thái đã nhận (khách đã nhận hàng)
Copy link