Pancake docs
Search…
1.8 Xuất - nhập kho
Hệ thống sẽ lưu lại các giao dịch xuất nhập kho theo từng phiế nhập, xuất hoặc thay đổi trong đơn hàng. Bạn có thể xuất chi tiết phiêu xuất - nhập đơn hàng ở file excel
Last modified 2mo ago
Copy link