Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
1.5 Quản lý công nợ
Mục này sẽ cho phép bạn quản lý Tổng công nợ phải thu, tổng công nợ phải trả Để tạo công nợ bạn bấm Tạo sau đó nhập các thông tin trong bảng
Hệ thống sẽ tự tính tổng số Công nợ phải thu và phải trả chưa giao dịch để bạn dễ dàng quản lý
Copy link