Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

1.1.1 Thông tin import excel sản phẩm

Các thông tin cần lưu ý khi nhập excel cho sản phẩm:
 • MA_SP:
  • Nếu để trống sẽ tự động tạo mã sản phẩm ngẫu nhiên.
 • TEN_SP:
  • Nếu để trống hệ thống sẽ tự động để tên sản phẩm là "Chưa đặt tên (nhập excel)".
 • DANH_MUC:
  • Nếu trong hệ thống tồn tại 2 danh mục giống nhau thì khi nhập (import) sản phẩm có danh mục đó hệ thống sẽ báo "Danh mục này nằm trong danh mục con ...".
  • Nếu danh mục chưa tồn tại thì khi nhập (import) hệ thống sẽ tự động tạo danh mục mới.
  • Thêm nhiều danh mục cách nhau bởi dấu chấm phẩy.
 • MA_MAU_MA:
  • Nếu để trống sẽ tự động tạo mã sản phẩm ngẫu nhiên.
 • THUOC_TINH:
  • Khi nhập thuộc tính cần có đủ tên thuộc tính và giá trị (VD: màu: nâu)
  • Có thể thêm nhiều thuộc tính cùng một mẫu mã và các thuộc tính cách nhau bởi phẩy.
  • Nếu để trống thì mẫu mã sẽ không có thuộc tính.
 • BARCODE:
  • Nếu để trống hệ thống sẽ tự động tạo barcode.
 • TRONG_LUONG:
  • Nếu có ký tự khác ngoài số hệ thống sẽ báo lỗi "Trọng lượng phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 (tính bằng gram)".
  • Nếu để trống thì sẽ mặc định là 0.
 • NHA_CUNG_CAP:
  • Thêm nhiều nhà cung cấp trong cùng một sản phẩm cách nhau bởi dấu chấm phẩy.
  • Hệ thống tự động thêm nhà cung cấp mới nếu không tìm thấy.
 • GIA_NHAP:
  • Giá nhập phải số nguyên và lớn hơn hoặc bằng 0.
  • Nếu để trống thì sẽ mặc định là 0.
 • KHO_THAO_TAC:
  • Nếu không tìm thấy kho hệ thống sẽ báo lỗi.
  • Nếu muốn sử dụng tất cả các kho thì để là "tất cả" hoặc để trống.
 • GIA_BAN:
  • Giá bán phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
  • Nếu để trống sẽ mặc định là 0.
 • CO_THE_BAN:
  • Có thể bán phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
  • Nếu để trống sẽ mặc định là 0.
 • BAN_TON_KHO_AM:
  • Giá trị nhập vào là TRUE hoặc FALSE (TRUE: Cho phép bán tồn kho âm, FALSE: Không cho phép bán tồn kho âm).
  • Nếu để trống sẽ mặc định là TRUE.
 • IMAGES:
  • Có thể thêm nhiều ảnh cách nhau bởi dấu phẩy.
  • Nếu không tìm thấy ảnh thì hệ thống sẽ báo lỗi upload ảnh.
 • VI_TRI_LO, VI_TRI_KE:
  • Nhập đúng vị trí lô kệ giống trong hệ thống POS (nếu sử dụng).
  • Để trống nếu không sử dụng chức năng.