Pancake docs
Tiếng Việt
Search…
⌃K

1.5 Quản lý công nợ

Mục này sẽ cho phép bạn quản lý Tổng công nợ phải thu, tổng công nợ phải trả Để tạo công nợ bạn bấm Tạo sau đó nhập các thông tin trong bảng
Hệ thống sẽ tự tính tổng số Công nợ phải thu và phải trả chưa giao dịch để bạn dễ dàng quản lý