Pancake docs
Search…
Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Pancake POS - https://pos.pages.fm
Developers
3.1 Tạo đơn hàng mới
Tương tự như chức năng Bán hàng phần tạo đơn hàng mới sẽ cho phép bạn nhập thông tin đơn hàng
Copy link