Pancake docs
Search…
1.7 Chuyển kho
Ở đây sẽ cho phép bạn tạo các phiêu chuyển kho sản phẩm từ kho này qua kho khác trong cùng 1 cửa hàng. Ở đây bạn cũng có thể tải phiếu kiểm từ file excel hoặc in phiếu chuyển kho
Lưu ý ở trạng thái Chờ chuyển hàng, Đang chuyển hàng sẽ chưa chuyển số lượng kho, khi nào phiếu chuyển kho ở trạng thái Hoàn tất mới chuyển
Nhập phiếu chuyển từ file excel
Bạn tải về file mẫu làm theo form mẫu rồi tải lên hệ thống
Last modified 2mo ago
Copy link